Van bovenaf

Van bovenaf

Vanuit de gevestigde kerken kan ´van bovenaf´ worden toegewerkt naar een vernieuwd Lichaam van Christus in de woonplaats (´verzoenen´ en ´vernieuwen´). Bijvoorbeeld via een predikanten- en voorgangersoverleg, een Raad van Kerken, of een ander interkerkelijk overlegorgaan waarin gezamenlijk de bereidheid wordt uitgesproken om Gods plan te omarmen (´verzamelen´). Door toe te werken naar een verbond van kerken kan op woonplaats-niveau gevolg worden gegeven aan de landelijke Verklaring van Verbondenheid (Nationale Synode, Dordrecht, 29 mei 2019). Een door Jezus aangestelde vijfvoudige bediening kan het plaatselijke Lichaam collectief toerusten en in eenheid opbouwen tot de volheid van Christus (Ef. 4:11-13).