Missie & visie

Missie & visie

De missie van Bereid De Weg luidt: De Kerk bekendmaken met Gods actuele herstelplan en haar voorbereiden op de nieuwe regen van Gods Geest. In antwoord op een gebedslast sprak God over de noodzaak tot herbouw van Zijn Huis, om deze nieuwe zalving van de Geest te kunnen ontvangen. 

Het proces van herbouw laat zich beschrijven door de drie stappen Verzamelen, Verzoenen, Vernieuwen! Op grond van Marcus 3:24-25, waar staat dat een huis en koninkrijk niet kan standhouden wanneer het tegen zichzelf verdeeld is, geloven wij dat Jezus één Huis heeft in de woonplaats; één Lichaam van plaatselijke gelovigen. Volgens Paulus´ brief aan de gelovigen te Efeze laat de eenheid van Christus´ Lichaam een opbouw zien in achtereenvolgens: Eenheid met Christus (Ef. 1), eenheid van gelovige Jood en niet-Jood (Ef. 2-3) en eenheid binnen de Gemeente als geheel (Ef. 4). Voor deze eenheid bad Jezus dat het een krachtig getuigenis naar de wereld zou zijn (Joh. 17:21). 

In onze werkwijze vormt de gevestigde, plaatselijke Kerk zoveel als mogelijk het startpunt. Wij geloven dat een geestelijk herstel geïnitieerd moet worden vanuit de bestaande kerk(leiders). Zij kan hierin worden bijgestaan door een gemeenschappelijke thuisbasis voor het vervullen van een interkerkelijke coördinerende rol en voor het interkerkelijk gebed en onderwijs. Daarbij houden we de kracht van collectiviteit en eensgezindheid steeds voor ogen. We geloven dat wanneer Gods Huis gebouwd wordt volgens Zijn orde en volgens de principes van zijn Koninkrijk, dat dit een nieuwe zalving van de Heilige Geest zal vrijzetten.

Samengevat luidt de visie op het proces van opbouw van de Kerk in onze woonplaatsen:

Een afvaardiging van de plaatselijke Kerk verzamelt zich ´als één man´ om tot God te (aan)bidden, om zich met elkaar te verzoenen, en om als één nieuw Lichaam van Christus voor de woonplaats verder te gaan – geënt op Gods Huis van gebed voor alle volken – en als belofte de nieuwe regen van Gods Geest ont­vangt om de stad of dorp krachtig te bereiken met het Evan­gelie van Gods Koninkrijk.

(Ezra 3:1; Jesaja 56:3-8; Mark. 11:17; Ef. 2:11-22, 4:1-16)