Boek

Boek

Het boek Een nieuwe toekomst voor de Kerk is verkrijgbaar in de christelijke boekwinkel, of te bestellen via de website van Scholten Uitgeverij (daar vind je ook een inkijk met aanbevelingen, inhoudsopgave, enzovoorts).

De volledige inleiding is hieronder te lezen.

INLEIDING

Onlangs deed een lijsttrekker van een lokale politieke partij een opmerkelijke uitspraak. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 zei deze persoon: ´Als het systeem niet werkt, krijg je versnippering.´ Deze uitspraak sloeg op het politieke systeem in ons land. Maar hij is misschien wel even goed van toepassing op ons sterk versnipperde kerksysteem. In verband hiermee zal ik nooit vergeten wat Jan Sjoerd Pasterkamp (1944-2020) eens deelde tijdens een Herstel-conferentie. Hij vertelde dat hij op een dag aan God vroeg wat de grote geestelijke macht boven Nederland is. De Vader antwoordde en zei: ‘Verdeeldheid!’ Jan Sjoerd maakte vervolgens duidelijk dat nergens in de wereld zoveel politieke partijen en kerkgenootschappen (denominaties) per hoofd van de bevolking bestaan als in Nederland!

Kerkelijke verdeeldheid is wat de Nederlandse samenleving ziet wanneer zij naar de Kerk kijkt. Is het dan gek dat de kerk niet groeit? Wij kunnen ons druk maken om aantallen kerkgangers en toenemende kerkverlating, maar veel belangrijker is de vraag of God zelf merkbaar aanwezig is onder ons. Toen ik in 1996 zelf tot levend geloof kwam, kreeg ik algauw de indruk dat de Kerk ver afstaat van het oorspronkelijke ontwerp in de Bijbel. Mijn harteroep overeenkomstig Joël 2:17 was: ´Waarom zou men in Nederland over de Kerk zeggen: Waar is toch hun God?´ Om de aanhoudende roep te beantwoorden wijdde ik aan de vooravond van dit millennium mijn leven aan Jezus en zijn Koninkrijk en stelde mij beschikbaar in zijn dienst.

Ik ben de Heer enorm dankbaar dat ik opgegroeid ben in een stabiele, harmonieuze familie, die me iets liet zien van Gods bedoeling met de mens. Eenheid in de Kerk is mij dan ook uit het hart gegrepen. Verdeeldheid hoeft namelijk niet het laatste woord te hebben. Ik geloof dat het ook anders kan wanneer eenheid als een hartsgesteldheid zich uit in toewijding aan God en elkaar (Ef. 5:21). Een sleutel daarin is het eren van datgene wat God wil doen door ieder lid van zijn Lichaam, juist ook door diegenen van wie wij het op het eerste gezicht niet zouden verwachten (1 Kor. 1:26-28). De Vader verlangt vurig naar eenheid in zijn Kerk. Door die eenheid kan Hij er wonen met zijn tastbare tegenwoordigheid.

Hoop voor de Kerk van Nederland

De Kerk was misschien verdeeld, maar er is reden tot hoop. Het goede nieuws is dat op landelijk niveau de Kerk van Nederland een weg is ingeslagen richting eenheid en vernieuwing. Ik geloof dat die beweging onderdeel is van Gods grotere herstelplan met zijn Gemeente, nadat het christendom in de vierde eeuw tot Romeinse staatsgodsdienst werd ingesteld en in geestelijke verwarring raakte. Bestudering van de kerkgeschiedenis laat een herstelpatroon zien dat parallel loopt met de drie hoofdfeesten op Gods tijdkalender:

1) De Reformatie van Luther (begin zestiende eeuw): herstel van de boodschap over rechtvaardiging door geloof alleen (´Pasen´ – het feest van de Zoon, in de eerste maand op Gods kalender).

2) Azusa Street, Los Angeles (1906): herstel van de boodschap over de doop met de Heilige Geest in de gelovige (´Pinksteren´ – het feest van de Geest, in de derde maand op Gods kalender).

Hierna zien we halverwege de twintigste eeuw het herstel van de staat Israël (1948) met als gevolg een verdergaande terugkeer van het Joodse volk naar hun thuisland. En met de bevrijding van de stad Jeruzalem (1967) wordt de weg gebaand voor de viering van het Loofhuttenfeest door Israël en de volken, in de stad van de grote Koning (Jes. 2:2-3; Zach. 14:16-17). Om parallel hieraan Gods herstelplan met de Kerk te begrijpen, is het verhelderend om te kijken naar het schaduwbeeld van Israëls terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Zoals de Israëlieten toen de stad Jeruzalem met het Huis van God en het altaar gingen opbouwen, Gods heerlijkheid de herbouwde tempel vulde en het Loofhuttenfeest werd gevierd, zo geloof ik dat dit patroon richtinggevend is voor de derde golf van Gods herstel met de Gemeente:

3) Begin eenentwintigste eeuw: herstel van de boodschap over Gods Huis en het herstel van Gods heerlijkheid op de Gemeente (´Loofhutten´ – het feest van de Vader, in de zevende maand op Gods kalender).

In de drie opeenvolgende herstelgolven en de daarmee verbonden hoofdfeesten zien we een parallel met de goddelijke drie-eenheid. Paulus spreekt in Efeze 2:18 over deze drie-eenheid, waar hij zegt: ´Want door Hem [de Zoon] hebben wij beiden [gelovige Jood en niet-Jood] door één Geest de toegang tot de Vader.’ In de verzen daarna verbindt de apostel dit met het zijn van Gods huisgenoten en met het gezamenlijk opgebouwd worden tot een Huis waar Hij woont door zijn Geest.

Een nieuwe toekomst voor de Kerk

De huidige herstelbeweging in de Kerk staat in het teken van die wederopbouw van Gods Huis. Zij houdt verband met het Loofhuttenfeest en de zevende maand waarin dit feest valt. Deze zevende maand op Gods tijdklok spreekt profetisch over Gods volheid voor Israël en de Gemeente. Parallel met de huidige terugkeer van het Joodse volk zal de Kerk een geestelijke terugkeer meemaken. Voor de Israëlieten was er een nieuw begin na terugkeer uit Babylon, waarbij we lezen dat ´bij het aanbreken van de zevende maand het volk zich verzamelde als één man’ (Ezra 3:1). Paulus vergelijkt ook het Lichaam van Christus met ‘een volmaakte man die opgroeit tot de volheid van Christus´ (Ef. 4:10-13). Zo breekt een nieuwe toekomst aan voor de Kerk: Na een lange omweg keert ze terug vanuit de versnippering en gaat ze op weg naar haar geestelijke ´beloofde land´ (een beeld van Gods Koninkrijk), waar ze eensgezind Gods Huis in de woonplaats gaat opbouwen. Dit zal de weg bereiden voor een herstel van Gods heerlijkheid op de Gemeente (Mar. 3:24-25; Joh. 17:20-23).

Met betrekking tot de komst van die nieuwe heerlijkheid maakte ik het volgende mee. Ik ga wel vaker vanuit huis een gebedswandeling maken. Dat was ook het geval op die ene voorjaarsavond in mei 2005 toen de Heilige Geest mij aanraakte om te bidden voor een nieuwe uitstorting van Gods Geest op de Kerk van Nederland. Drie dagen later leek het alsof God met een antwoord op mijn gebed kwam in de vorm van een geestelijk beeld. Daarin zag ik hoe een afvaardiging vanuit de gehele plaatselijke Kerk zich op een centrale ontmoetingsplek verzameld had in gebed en aanbidding, zich met elkaar verzoende en besloot om als één nieuw Lichaam van Christus voor de woonplaats verder te gaan. Vervolgens zag ik dat God antwoordde met een nieuwe uitstorting van zijn Geest op het vernieuwde Lichaam van Christus en dat er een vijfvoudige bediening ontstond om het te doen opgroeien in eenheid.

Gods herstelplan

Dit beeld – de Bijbel spreekt vaak over een visioen – is één van de manieren waarop God duidelijk maakte in welk seizoen we zitten, hoe het herstelproces op hoofdlijnen zal verlopen en hoe we ons moeten voorbereiden. Alhoewel het visioen betrekking had op de Kerk op woonplaats-niveau, heb ik in de vijftien jaar daarna een zekere voorvervulling mogen zien op landelijk niveau. Ik heb getuige mogen zijn van een voorbereidend werk door tal van kerkgenootschappen en parakerkelijke organisaties. Door middel van een beweging van eenheid en verzoening is de weg bereid voor de plaatselijke Kerk om handen en voeten te gaan geven aan het herstelproces in de woonplaats.

Ik was niet alleen getuige van het landelijk voorbereidingsproces, ik heb ook actief mijn bijdrage geleverd aan de gebedsbeweging die vanaf 2006 verder tot ontwikkeling kwam. Daarbij heb ik gaandeweg Gods spreken mogen ervaren. Dit boek is een uitwerking van Gods boodschap die in de periode 2005-2020 is ontstaan. Na de begrippenlijst en een inleidend hoofdstuk over Gods volheid beschrijft het Gods actuele herstelplan met de Kerk in theologisch, apostolisch en profetisch perspectief. Tegen de achtergrond van de zevende maand op Gods tijdklok werpt het een licht op de huidige herstelgolf in de Kerk. De rode draad hierin is het herstel en de hereniging van Christus´ Gemeente onder het dak van Gods Huis van gebed, want God noemt de tempel waar zijn heerlijkheid woont een huis van gebed voor alle volken (Jes. 56:3-8; Mar. 11.17). Het maakt duidelijk hoe de plaatselijke Kerk nu de handschoen kan oppakken en eensgezind Gods Huis kan gaan bouwen, zodat zij op haar beurt de weg zal bereiden voor een nieuwe zalving van Gods Geest op de Gemeente.

Kom Heilige Geest!

De boodschap in dit boek is een deel van het antwoord van God op het gebed: ´Kom Heilige Geest, vernieuw uw Kerk, vernieuw mijn leven’ dat sinds het begin van deze eeuw op tal van plekken heeft geklonken, met name binnen de protestantse gelederen. Wat voor een uitwerking zal het hebben als nu de plaatselijke Kerk handen en voeten gaat geven aan Gods herstelplan, zodat God zijn belofte kan gaan inlossen. Hoe moeilijk verandering ook kan zijn, ik geloof dat de toekomst voor de Kerk er hoopvol uitziet. Nu we uit de coronacrisis komen, vat de Kerk de moed om een ommekeer te maken en eensgezind Gods Huis in de woonplaats te gaan herbouwen. Dan zal de Kerk de verdeeldheid te boven komen en als Koninklijke Bruid Gods volle heerlijkheid weerspiegelen. Ieder lid van het Lichaam van Christus is daarbij onmisbaar met zijn of haar specifieke gaven en roeping.