Profetisch woord voor Nederland: Gods weg in de storm…

Profetisch woord voor Nederland: Gods weg in de storm…

10 maart 2020 / CIP, 2 april 2020

Op zondagmorgen 23 februari 2020 zat ik opnieuw in een krakend kerkgebouw. Voor de derde achtereenvolgende zondag staat buiten een stormwind. Op weg naar de samenkomst borrelen twee bijbelteksten op waarin Gods komst met storm wordt vergeleken. Dan volgen méér profetische indrukken, naast een reeds langer durend besef dat een eerdere Jona-profetie opnieuw voor deze tijd actueel wordt.

[Dit artikel draag ik op aan mijn vader (1941 – 2020) die te midden van deze ´profetische storm´ naar zijn hemelse Vader is gegaan. Na een lange periode van lichamelijke achteruitgang kwam zijn leven de dag ná deze 23 februari plotseling in gevaar door een longontsteking. Zeven dagen later, op 2 maart, is hij overleden. Ik ben dankbaar voor wie mijn vader was, als mens en in zijn geloof. Vanuit onze gemeenschappelijke opleiding en belangstelling voor het vakgebied Verkeerskunde weet ik mij gesterkt om verder te gaan met het voorbereiden van gééstelijke wegen].

“Onze God komt en zal niet zwijgen. Rondom Hem stormt het geweldig. In wervelwind en storm is Zijn weg.” (Psalm 50:3; Nahum 1:3).

Deze bijbelteksten spreken van storm in relatie tot de komst van God en Zijn weg daarin. Hierbij moet ik denken aan wat op 30 juli staat te gebeuren. Dan begint in AHOY Rotterdam het evenement Awakening Europe – The Call Back 2020. Hiervoor worden zendelingen, evangelisten en pioniers van over de hele wereld terug geroepen naar Europa dat Jezus zo hard nodig heeft. Met andere woorden, is God van plan Europa te bezoeken met een nieuwe visitatie en is Nederland hierin een toegangspoort (aldus profetische stemmen uit buitenland)!? Zijn de drie opeenvolgende zondag-stormen tekenen van Zijn komst, en in die zin een oproep aan de Kerk-die-op-zondag-samenkomt om zich hierop voor te bereiden!? Ook in de wetenschap dat de komst van de Heilige Geest wordt vergeleken met het blazen van de wind (Ezech. 37:7-9; Joh. 3:8, 20:22; Hand. 2:2)!?

Drie stormen gevolgd door Veertigdagentijd

De woorden van Nahum 1:3 waren gericht tot Ninevé; de stad die eerder van oordeel werd gered toen de profeet Jona haar opriep zich binnen veertig dagen te bekeren. Ook in Nederland zal komende week de Veertigdagentijd ingaan, tot aan Pasen (2020). Dit keer zal het anders dan anders zijn – (daarover later méér!) – want er ligt een belofte voor Gods volk dat zich plaatsvervangend verootmoedigt (2 Kron. 7:13-14; Ezech. 22:30). De drie storm-zondagen zouden als doel hebben de Kerk, net als Jona, op te wekken uit haar geestelijke slaap (Jona 1:6; Ef. 5:14). Want God wil komen met een nieuwe visitatie en de Kerk zal hierop moeten reageren, wil zij deel krijgen aan de Heilige Geest (zie ook onderstaande Jona-profetie)!

Gods oproep tot collectieve verootmoediging

Jona´s weg richting Ninevé verliep door storm. Dat was niet zonder reden, opdat Jona zich drie dagen en drie nachten zou verootmoedigen (Jona 2). Zijn ´onderdompeling in water´ zou als teken vooruit wijzen naar de dood en opstanding van de Mensenzoon, op wie Gods oordeel over de zonde werd afgewenteld (Mat. 12:40; 2 Kor. 5:20). Voor onze tijd is Jona een type voor de Kerk die op zondag samenkomt en drie zondagen achtereen storm meemaakt. Jona is een type voor de Kerk die wordt opgeroepen tot plaatsvervangende verootmoediging, net als Jezus dat voor óns deed. In dit kader is het van betekenis om een eerdere Jona-profetie (23 maart 2008) opnieuw in het licht te stellen, vanuit besef dat profetische woorden in opeenvolgende cycli tot een hogere vervulling komen.

Jona-profetie voor de Kerk (23 maart 2008)

In de ochtendviering op Eerste Paasdag 2008 kwam het volgende woord tot me:

“Ik – de Heilige Israëls – heb een afkeer van uw feesten (Amos 5:21). Want u viert feest, terwijl dit land Nederland in ernstige zonde is gevallen. Ik ben verbolgen over uw land, en u bekommert zich er niet om dat zij Mij op Mijn hart trappen. Ik ben verbolgen over de gesteldheid van dit land en heb onder u gezocht naar een volk dat zich hiervoor verootmoedigt. Ja, indien u zich niet verootmoedigt maar wegvlucht voor uw roeping – zoals Jona wegvluchtte voor zijn roeping – dan zal Ik een ‘storm’ doen opsteken over natie en Kerk, om haar op Mijn wegen terug te brengen. Weest dan waakzaam zonder uw verantwoorde­lijkheid te ontlopen, want spoedig zullen weeën komen, zoals Ik op het punt stond Ninevé te oordelen. Maar zoals de inwoners van Ninevé door verootmoediging het oordeel konden afwenden, zo bent ook u als Kerk verantwoordelijk om door verootmoediging het komende oordeel af te wenden. De komende ‘drie dag-jaren’ heeft u de tijd zich te verootmoedigen, zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de vis was en zich verootmoedigde voor het ontlopen van zijn roeping (Mat. 12:38-41).

Ja, Ik sta op het punt een ‘storm’ te doen opsteken over het schip-van-de-Kerk, zodat zij haar roeping niet zal ontlopen. Want dit zal zijn zoals geprofeteerd is in Joël 1 en 2 waar Ik een leger deed aanstormen, opdat Mijn volk zich zou verootmoedigen en het land niet verwoest zou worden. Maar weet wel dat Ik in antwoord op uw verootmoediging u zal toerusten met een nieuwe zalving van Mijn Geest om u in staat te stellen de prediking van Jona te brengen aan een verloren natie, eer de grote en geduchte dag des Heren nadert (Joël 2:28-32; Jona 3:1-10; 2 Kron. 7:14).”

Hoe de Kerk hierop kan reageren (2020)

De Jona-profetie van 23 maart 2008 kwam tijdens ons kerkelijk Paasfeest. De drie februari-stormen (2020) kwamen op achtereenvolgende kerkelijke zondagen. Wanneer God inderdaad van plan is te komen met een nieuwe visitatie en storm voor Hem uitgaat, dan doen wij er goed aan ons voor te bereiden. Enerzijds door in onze zondagse erediensten de deur voor Hem te openen, Hem hiervoor te zoeken, en in onze programma’s aandacht te schenken aan collectieve verootmoediging (Joël 2:12-17). De verantwoordelijkheid hiervoor berust bij de geestelijke leiders. Anderzijds vormt de Veertigdagentijd een call-to-all om Gods gunstgenoten bijeen te verzamelen. De binnenkamer is bovendien de stilte-plek waar we in deze tijd toe stilgezet lijken te worden (Mat. 6:6; Dan. 9:3-19).

Het verzamelen van Gods gunstgenoten 

Psalm 50:3-5 spreekt erover dat God door storm heen Zijn gunstgenoten zal verzamelen. God verzamelt in deze tijd Zijn gunstgenoten die met Hem een verbond sluiten met geestelijke offers (Rom. 12:1-2; 1 Petr. 2:9). Jona, die door storm en verootmoediging heen het teken van de Mensenzoon droeg, werd geroepen om een bekeringsboodschap te gaan brengen. Later zou ook Jezus na een veertigdaagse vasten de boodschap van bekering brengen in de kracht van de Geest. Ook in Nederland zal komende week de Veertigdagentijd ingaan, in aanloop naar het kerkelijk Paasfeest dat dit jaar in dezelfde periode valt als het bijbelse Pascha.*

Verwachtingsvolle Veertigdagentijd tot aan Pasen 2020

Pasen/Pascha staat dit jaar aan het begin van een nieuw geestelijk seizoen voor de Kerk. In verband hiermee is in een eerder artikel (23 juli 2019) geprofeteerd over een visitatie van God, over ons ‘beloofde land’ binnengaan, en over verbondsvernieuwing te ‘Gilgal’ (Jozua 5). Het volk Israël ging hun beloofde land binnen via Gilgal (´afwentelen van smaad´). Daar werd het volk besneden en vierde het Pascha, heenwijzend naar het Paaslam op Wie de straf werd afgewenteld voor de zonde van Israël, van Ninevé, ja voor die van de gehele wereld. Als wij zo het bijbelse Pascha gaan vieren en op het Feest der Ongezuurde Broden (9- 16 april) het zuurdeeg van de zonde wegdoen (1 Kor. 5:7-8), zou God dan niet een geestelijke zegen achter zich laten en onze smaad afwentelen (Joël 2:17; Hebr. 13:13)!?

__________

*In de Kerkgeschiedenis is verwarring ontstaan tussen de bijbelse feesten en kerkelijke feesten. Het bijbelse Pascha (Pesach) maakt onderdeel uit van een ´groep´ van drie voorjaarsfeesten (Lev. 23:4-14): (1) Pesach(avond), met aansluitend het zevendaagse (2) Feest der ongezuurde Broden, en op de eerste zondag na Pesach(avond) het (3) Eerstelingenfeest, dat heen wijst naar Jezus´ opstanding uit de dood (1 Kor. 15:20-23). Op Pesach(avond) – waarmee Israël het voorbijgaan van de doodsengel in Egypte herdenkt (Deut. 16:6) – vierde Jezus het Laatste Avondmaal, op de avond voor Zijn kruisdood (Mat. 26:17-29).