Profetisch overzicht nieuw geestelijk seizoen

Profetisch overzicht nieuw geestelijk seizoen

CIP, 1 juli 2020

Met het jaar 2020 staan we niet alleen aan het begin van een nieuw decennium. Ook staat de Kerk aan het begin van een nieuw geestelijk seizoen. Belangrijk op zo´n moment is dat we helder zicht krijgen op onze ´bestemming´ en onze focus scherp stellen. Een onderdeel van profetie is immers het kennen van de tijd-in-God, zodat we weten wat we doen moeten (1 Kron. 12:32; Joh. 16:13).

In deze profetische update wordt globaal zo´n overzicht geschetst. Wat wordt gezegd zal misschien nieuw zijn. Er wordt echter verwezen naar artikelen voor meer achtergrondinformatie. Als basis voor het profetisch verstaan van de tijd wordt uitgegaan van het overzicht ´verleden-heden-toekomst´:

  • Verleden: De afgelopen twaalf jaar heeft de Kerk van Nederland een geestelijke reis gemaakt vanuit ´Egypte´ richting haar ´beloofde land´: Een nieuwe landelijke ontwikkeling binnen de Kerk ving aan in 2008 en resulteerde op 29 mei 2019 in een Verbondsverklaring door Protestantse kerken en geloofsgemeenschappen. Lees meer hierover in dit artikel van 14 juni 2019 (1).
  • Heden: Het aankomen in ´beloofd land´ komt voor de Kerk neer op het binnengaan van een nieuw geestelijk seizoen; een seizoen van bouwen & planten. Het is een apostolisch seizoen, dat wil zeggen dat God de Kerk wil inzetten voor een geestelijke oogst in Nederland dat aan het begin staat van haar ´exodus´. In deze dynamiek is de Kerk dus een voorloper voor de natie.
  • Toekomst: Pasen 2020 vormt voor Nederland het begin van een weg waarover zij uit het welvarende ´Egypte/Babylon´ wordt geroepen. Een drievoudige aankondiging, waar verderop in dit artikel naar wordt gerefereerd, lijkt te duiden op dit nieuwe begin. Voor de Kerk ligt een apostolische opdracht klaar om Nederland te helpen tot de verlossing in Christus te komen. Daarvoor zal zij de handen ineen moeten slaan en gaan bouwen&planten in haar ´beloofde land´, zodat het rad-van-de-Geest verder in beweging wordt gezet met oog op Gods verlossingsplan.

De Kerk als voorloper voor een natie

“De Kerk die in haar beloofde land is aangekomen zal, als voorloper voor de natie, moeten gaan wennen aan het Loofhuttenfeest met haar rijke nieuwtestamentische betekenis!“

Onderliggend aan het overzicht ´verleden-heden-toekomst´ ligt de dynamiek “zo Kerk zo volk…”. De focus hierbij ligt op het feest dat heenwijst naar Gods Koninkrijksregering (Kroon) en daarmee de ´bestemming´ vormt voor volken samen met Israël: het Loofhuttenfeest (Dan. 7:13-14; Zach. 14). Dit is het zevende feest door Jahweh ingesteld, in de Bijbels zevende maand, het duurt zeven dagen, en met zeven keer water gieten op het altaar wijst dit feest op het Levende Water van de Geest (Jes. 12:3; Ex. 17:6; Joh. 7:37). Ook is dit het oogstfeest waarbij Efraïm´s nageslacht een volheid van volken zal inzamelen; een feest waarop de volken tegen elkaar zeggen: ´Kom, laten wij opgaan naar de Berg des Heren´ (Gen. 48:19; Jes. 2:2-3; 25:6). En een feest voor de vreemdelingen, voor wie God vreugde zal bereiden in Zijn Bedehuis (Jes. 56:3-8; Mark. 11:17).

Ja, vreugde en vrolijk zijn voor Gods Aangezicht is de opdracht tijdens dit feest (Lev. 23:40; Deut. 16:14). Het Nieuwe Testament spreekt daarbij over blijdschap in relatie tot Gods Koninkrijk (Rom. 14:17; 15:8-13). En Openbaring 7 geeft een inkijkje in het hemelse Loofhuttenfeest, waar een grote schare uit alle volk en taal in eenheid aanbidt voor Gods troon. En zo zijn door de Bijbel heen situaties waarbij het Loofhuttenfeest niet letterlijk genoemd wordt, maar waar dit feest wel tegen de achtergrond ervan staat. Deze extra studie (2) gaat over de relatie van dit feest met kerk-zijn.

Op het Loofhuttenfeest werd Israël geacht terug te kijken op hun reis door de woestijn (Lev. 23:39-43). Het Loofhuttenfeest werd daarom gevierd na aankomst in het Beloofde Land (Neh. 8:18). Dit was voor Israël zo, maar krijgt ook rijke betekenis voor de Kerk die in haar ´beloofde land´ is aangekomen (2019): In lijn met Markus 3:24-25 zou de Kerk dit feest-van-eenheid kunnen gaan vieren als Kroonjuweel op haar reis uit het ´Egypte-van-de-verdeeldheid´ richting Verbondsvernieuwing op 29 mei 2019 (St. Nationale Synode). De Kerk is hiermee een voorloper voor de natie die op haar beurt een ´woestijnreis´ tegemoet zal gaan. Want het zijn uiteindelijk volken die op weg gaan naar Gods heilige Berg om het Loofhuttenfeest te vieren (Jes. 2:2-3; 25:6-8). Het volgende profetische woord kon wel eens een aankondiging zijn van de huidige corona´plaag´, waarmee God als Rechter een volk ´helpt´ om uit ´Egypte/Babylon´ te gaan (Openb. 18:4).

Zie, de Rechter staat voor de deur: Van corona naar Kroon…

Op 21 september 2019 was ik aanwezig op een netwerkdag van huizen van gebed. Als thema voor het ochtendprogramma was gekozen voor Openbaring 4:10-11, waar de oudsten hun ´kroon´ neerleggen voor Gods troon. Tijdens de tijd van aanbidding hoorde ik in mijn geest de woorden: ´Zie, de Rechter staat voor de deur!´. Deze woorden bleken achteraf letterlijk in Jakobus 5:9 te staan. Dit woord dat ik met de groep deelde, ervoer ik als een appèl aan Nederland en is uitgewerkt in deze boodschap (3). 

Halverwege april 2020 blijkt de coronacrisis een danig loswrikkende kracht te hebben om een natie in beweging te krijgen. Merkwaardig genoeg betekent corona ´kroon´, en kwam de ´kroon´ terug in het thema van de netwerkdag (21-09-2019). Met andere woorden: moet ten tijde van de coronacrisis de wereld gaan geloven aan de Kroon (Regering) van de allerhoogste Koning en Rechter (Psalm 2)? Jezus komt immers terug als Rechter voor de volken (Mat. 25:31-46). En als bewijs daarvan heeft God Hem uit de dood opgewekt – woorden uit Paulus´ toespraak in Athene, waar hij bekend maakt dat God een roeping heeft met afzonderlijke naties (Hand. 17:24-32). En juist die bestemming voor naties is een thema dat centraal staat in een profetie uit 2012.

Profetieën komen tot vervulling

De corona´plaag´ brengt historisch gezien een diepe economische recessie teweeg. Ik heb gemerkt dat een aantal profetieën van 8 á 12 jaar geleden in deze tijd (opnieuw) tot vervulling komen. Dit geldt niet alleen voor een ´Jona-profetie´ (Pasen 2008) die wordt aangehaald in een recent profetisch woord (4) over Gods weg in de storm. Ook heb ik die indruk met een meer intense profetie, met aan de basis daarvan een aangrijpende droom op 12 maart 2010 over het bulderen van zee en branding (Jer. 51:42; Luk. 21:25-26). Die profetie had betrekking op naties in Europa ten tijde van economische crisis. Ik heb sterk de indruk dat die profetie uit 2012 (5) aan het begin van dit huidige decennium opnieuw aangeeft hoe volken kunnen ontkomen op Gods heilige Berg, door hun toevlucht te zoeken bij de God van Wie het goud en zilver is (Hag. 2:7-9).

Bouwen & planten in ons ´beloofde land´

“De Kerk die bouwt&plant in haar beloofde land zal ook geestelijk oogsten en de God-van-de-oogst eren met Zijn feesten”

Het woord ´kroon´ kwam al even voorbij. Als profetisch beeld stond de ´kroon´ ook centraal in een artikel uit 2008 – ´Koninklijke Kroon op de Stadskerk´ (6) – dat als stip aan de horizon laat zien waar de Kerk naar op weg is. Wat dit betreft geloof ik dat het nu aan de plaatselijke Kerk is om de handen ineen te gaan slaan voor een aantal strategische herstelwerken:

1. Aansluiten bij de Bijbelse (oogst)feesten vanuit nieuwtestamentisch perspectief. Enerzijds omdat het pijlers zijn onder Gods verlossingsplan. Anderzijds als daad van gehoorzaamheid om de Gever van de oogst te eren (1 Sam. 2:30b; Ps. 50:23). De twee belangrijkste feesten in dit herstelplan zijn het zevendaagse Paasfeest* (Week van Ongezuurde Broden) en het Loofhuttenfeest. Ik geloof dat herstel van beide feesten het rad-van-de-Geest verder in beweging zal zetten om een natie uit te leiden richting de verlossing in Christus. Twee oogstfeesten die als twee tandwielen – aan begin en eind van Gods geestelijke jaar (Lev. 23) – een zekere transportband aandrijven ten behoeve van een geestelijke oogst.

Wat Paasfeest betreft geloof ik dat Pasen 2020 aan het begin staat van een weg-tot-ommekeer van corona (´kroon´) naar Kroon: van ongoddelijke aanbidding en zelfheerschappij (´Babylon´) naar aanbidding van Hem die Koninklijke Heerschappij toekomt (Jes. 9:5-6; Dan. 7:14; Openb. 13-15). Een drievoudig ´bazuingeschal´ lijkt dit ´exodus´-moment aan te kondigen: Op 21 september 2019 (3), op 19 maart 2020 (7) en op 29 maart 2020 (8). Het initiatief van Nederlandviertpasen.nl is als daad van gehoorzaamheid een eerste aanzet om de Kerk te helpen het Paasfeest te vieren in z´n volle nieuwtestamentische betekenis.

Wat Loofhuttenfeest betreft staat dit oogstfeest, net als het Pinksterfeest, in het teken van de komst van het water van de Geest (Joh. 7; Openb. 22:1-2). Waar echter het Pinksterfeest vooral een Joodse aangelegenheid was (Hand. 2:5-11; Jes. 28:11), daar is het Loofhuttenfeest een feest voor Israël sámen met de heidenvolken (Jes. 12; Joh. 17; Openb. 7). Verder spreekt Zacharia 14 over regen voor die volken die het toekomstige Loofhuttenfeest zullen vieren. Wat dit betreft moeten we oplettend zijn of de droogte in ons land de komende jaren zal doorzetten.

2. Het bouwen aan een nieuwe kerkstructuur ´om´ de bestaande heen. Waar bestaande kerken hun verantwoordelijkheid nemen voor de eigen wijk als ´zendingsgebied´, daar zal in de nieuwe structuur op woonplaats-niveau gebouwd worden aan:

– Huizen-van-vrede ofwel huiskerken.

– Een centrale stads- /dorpskerk als apostolische thuisbasis.

– Een vijfvoudige bediening tot opbouw van de Gemeente (Efeze 4).

Een aanrader in deze is het boek: ´Huizen die de wereld veranderen´ (Wolfgang Simson).

Het afgelopen decennium is door de Kerk op landelijk niveau reeds het nodige voorbereid, waarover meer te lezen is in dit document (9). In overeenstemming daarmee kan nu op plaatselijk niveau gebouwd gaan worden. De nieuwe structuur op woonplaats-niveau heeft ook weer relatie met het Loofhuttenfeest (´feast of tabernacles´): Zo zijn huiskerken de ´loofhutten-aan-huis´ (Neh. 8:18), gelegen rondom een centrale ´tabernakel´. Een uitgebreide handleiding bij deze herstelwerken vind je in het document ´Hoe verder: verwachting en herbouw´ (10).

______________

* Het Paasfeest (Pesach) bestaat Bijbels gezien uit drie delen: Pesach-avond, de Week van Ongezuurde Broden, en het Eerstelingenfeest. Samen met het Pinksterfeest zijn deze vier voorjaarsfeesten door Christus vervuld met Diens éérste komst. Vervolgens worden deze vier feesten in de gelovige vervuld als de vier fundamenten van de wedergeboorte: Geloof in het Paaslam dat geslacht is, bekering van dode werken, doop in water en de doop in Heilige Geest (Hebr. 6:1-2).

Opgenomen links:

(1) https://cip.nl/73795-staat-de-kerk-na-500-jaar-reformatie-voor-een-nieuwe-afslag

(2) https://cip.nl/75932-wat-heeft-kerkzijn-en-loofhuttenfeest-met-elkaar-te-maken

(3) https://cip.nl/79806-een-boodschap-uit-jakobus-5-zie-de-rechter-staat-voor-de-deur

(4) https://cip.nl/cip+/78815-profetisch-woord-voor-nederland-gods-weg-in-de-storm/Tx5SBQpaBnJ0PRNKF0wZdxIZFQ

(5) https://bereiddeweg.nl/er-zal-ontkoming-zijn-op-de-berg-sion/

(6) https://bereiddeweg.nl/koninklijke-kroon-op-de-stadskerk/

(7) https://www.nederlandviertpasen.nl/paasboodschap-2020/

(8) https://cip.nl/78953-een-paasboodschap-aan-nederland-in-coronatijd-van-corona-naar-kroon

(9) https://bereiddeweg.nl/6-loofhuttenfeest/

(10) https://bereiddeweg.nl/7-hoe-verder-verwachting-en-herbouw/