Pasen 2020: het begin van een uittocht na crisissen

Pasen 2020: het begin van een uittocht na crisissen

CIP, 8 april 2020

Op de vroege ochtend van de Wereldwijde Dag van Bidden en Vasten (World Evangelical Alliance), 29 maart 2020, borrelt een boodschap op waarin God de Vader aankondigt Zijn Zoon boven de volken te willen verhogen. In geloof spreek ik daarom onderstaande boodschap uit:

“ De Koning komt eraan, Gods volk zal worden uitgeleid! Uitgeleid richting de verlossing in Christus! De Koning komt, en Hij zal Nederland bezoeken op Zijn vastgestelde Feest-van-de-verlossing. Ja, Pasen zal dit jaar anders zijn dan anders. Pasen 2020 zal in het teken staan van de geschiedenis van het Bijbelse volk Israël: In het teken van het zevendaagse Pascha waarbij dit volk werd uitgeleid over de ´weg-van-Pasen´ richting de woestijn; van Gosen richting Mara waar God zich bekendmaakte als ´Ik, de Heer, ben het die u geneest´ (Exodus 15:26).

Ja, de Koning komt eraan! Pasen vormt het hoofd of begin van een tijd van uitleiding uit de duisternis (Exodus 12:2). En Hij kondigt aan dat Hij ook Nederland over deze zevendaagse ´Paasroute´ wil uitleiden. Het zevendaagse Bijbelse Pascha, waar in Exodus 12 de basis voor is gelegd, is daarin Gods tijdspad volgens welke Hij zal werken en het volk zal beginnen uit te leiden. Pasen 2020 is daarom een nieuw begin en zal in het teken staan van Israëls geschiedenis toen het door Gods almacht werd uitgeleid uit de benauwdheid! God zegt dat Hij gaat komen, en een werk zal doen in lijn hiermee.

Dit is een NU-moment voor Nederland! Maak je klaar en bereid je voor op Zijn werking gedurende dit zevendaagse Feest dat aanvangt op de avond van Jezus´ Laatste Avondmaal (Matt. 26:2,17-29)! Ja, de avond waarop Israël de huizen in moest gaan en het bloed aan de deurposten moest strijken, opdat de doodsengel voorbij zou gaan (Exodus 12). Pasen 2020 staat aan het begin van een tijd waarin Nederland een bijzondere genade van God zal gaan meemaken. Want zoals in 2008 de Kerk aan het begin stond van haar ´exodus´ en in 2019 de grens van haar ´beloofde land´ bereikte, zo staat nu Nederland als natie aan het begin van een ´exodus´. En dit is in lijn met Israël dat in Egypte nog niet officieel Gods volk was, maar werd uitgeleid richting de woestijn waar God een verbond met haar sloot. Ja, let op of 2020 het begin vormt van een ´woestijnperiode´ die ook schijnt te beginnen in onze huizen, nu de corona-plaag ons de huizen in dringt en ons stil laat staan bij het Paaslam dat geslacht is.

Ja Kerk, zegt God, u bent in deze tijd stilgezet zodat u kunt uitrusten van al uw werken. Stilgezet, zodat Ik u kan gaan leiden in het ´beloofde land´ van Mijn rust en Mijn Geest (Hebreeën. 4:1-13). Een nieuw apostolisch seizoen zal aanvangen, waarin Ik u op een nieuwe manier zal gaan gebruiken! En Pasen – het feest van de verlossing in Christus – staat dit jaar in het teken van die (uit)redding voor natie Nederland. Vanaf 2020 zal het kerkelijk Pasen worden omgebogen naar het nationale Pascha van God, opdat vele Nederlanders over de zevendaagse ‘Paasroute’ uitgeleid zullen gaan worden richting de verlossing in Christus. Ja, wanneer u als Kerk terugkeert naar Mijn ingestelde tijden, dan zal uw eerbied voor Mij als hoogste Koning gezegend worden.

Pasen 2020 staat aan het begin van een nieuwe genade in God, nu zij ´in quarantaine´ gedrongen is om een ontmoeting te kunnen hebben met het Paaslam dat geslacht is! Pasen staat dit jaar in het teken van de uitleiding van Israel uit Egypte (Exodus 12), waarbij het in de huizen moest gaan en een profetische handeling moest verrichten dat zou verwijzen naar de verlossing in Christus (Lukas 22:1, 7, 15). Ja, corona heeft niet het laatste woord, maar zal aan het begin staan van een beweging richting de vrijheid in Christus. Gods volk zal worden uitgeleid, uit de overheersing van de duisternis. Ja, dit Pasen gaat God Zijn Zoon verhogen ten aanschouwen van de volken en van Nederland. God zal situaties scheppen waardoor men Hem gaat zien, gespitst op het Kruis. Verheven boven alle mensen als het Paaslam dat geslacht is, maar heeft overwonnen door op te staan uit de dood. Ja, daarom zullen de volken Hem vrezen, omdat Hij een vergevend God is (Psalm 130:4; 138:4-5).

Hiermee zal Ik Mijzelf gaan verhogen voor het oog van de volkeren, zegt God! Want het is Mijn Zoon die Ik hoog zal opheffen boven de natiën. En Ik zal dat doen via een weg waarover Ik ook het Bijbelse Israël heb uitgeleid, namelijk de zevendaagse Weg-van-Pasen die verwijst naar Jezus als de Weg, de Waarheid en het Leven. En ter ere van Mijn Zoon heb Ik het zevendaagse Pascha als verlossingsfeest ingesteld. Ja, dit zevendaagse Pascha of Feest van Ongezuurde Broden staat in het teken van berouw, bekering en van reiniging die er is in het vergoten bloed van het Lam Gods (1 Korintiërs 5:7-8 ; Lukas 22:1,7-8). Ja, Ik zal een genadige werking van Mijn Geest geven om dit te bewerkstelligen in mensenlevens. Want Mijn Geest heb Ik uitgestort voor dit doel om te overtuigen van zonde, oordeel en gerechtigheid (Johannes 16:8-11).

Verwacht het daarom van Mij. Want met twee ´aankondigingsbrieven´ – aan Kerk en Natie – heb Ik laten weten dat Ik uw land wil komen bezoeken. En Ik heb laten weten hoe u zich hierop kunt voorbereiden met verootmoediging. Bid voor berouw en inkeer onder het volk. Vraag Mij om een geest van reiniging uit te storten onder het volk, zodat men Mij zien zal (Hebreeën 12:14). Bid dat Mijn licht in de huizen zal komen. Niets is voor Mij onmogelijk. Want Ik sta op het punt in deze crisistijd een soeverein werk te willen doen om u uit de duisternis te trekken tot Mijn Licht. En dit zal zijn tot eer van Mijn Zoon. En zo is dit Mijn moment voor u Nederland, om vanaf Pasen 2020 een zevendaagse weg aan te leggen richting de bevrijding. Wanneer u als Kerk in Nederland wandelt in Mijn wegen, zegt God, dan zal Ik ook u een oogst aan zielen gaan geven. Want Pascha staat in het teken van de verlossing door geloof in Mijn Zoon. Als u Mij eert met de feesttijden waarop ik bijzondere genade uitstort, dan zal Ik ook u eren en zal Ik de smaad van u wegdoen. Daarom geef Ik u een opdracht mee als Kerk, namelijk om Mij te geloven dat Ik zal werken met een buitengewone werking van Mijn Geest op de tijden die Ik daarvoor heb ingesteld. Want Ik blijf trouw aan Mijn Woord; Ik kan Mijn Woord niet verloochenen. Dit jaar bent u stilgezet om tot rust te komen van al uw eigen geestelijke werken, opdat Ik Mij in een periode van omkering zal gaan betonen als de Getrouwe en u zal gaan leiden op Mijn wegen. Verwacht een bijzondere zegen van Mij, wanneer u Mijn inzettingen zal eren. “