Welkom bij BereidDeWeg Ministries. Vanuit een passie voor Gods Huis helpen wij de Kerk van Jezus Christus op weg richting eenheid en herstel, zodat Gods Koninkrijk voortgang vindt. Daarbij ligt de focus op een door God gegeven belofte van de Geest waar herbouw voor nodig is. In onze boodschap komt naar voren hoe deze herbouw op landelijk niveau is voorbereid door verschillende kerkgenootschappen en parakerkelijke organisaties. Middels twee voorloper-bewegingen – die van gebed&aanbidding en eenheid&verzoening – is een fundament gelegd waar de plaatselijke Kerk op kan voortbouwen.

BereidDeWeg zet zich in voor geestelijke vernieuwing op Gods ingeslagen weg. Onze hoop is dat de plaatselijke Kerk zich als één man verzamelt in vernieuwde toewijding aan God en elkaar, en zo gezalfd wordt met Gods Geest en de gestalte van Koninklijke Bruid zal aannemen. Vanuit besef dat de Vader één Huis(gezin) heeft in de woonplaats (Marcus 3:24-25) helpen wij de plaatselijke Kerk om Gods éne Huis te bouwen, zodat zij Gods volheid kan gaan dragen.

 

Vanuit de verdeeldheid richting Gods volheid…

Er is iets aan het veranderen binnen kerkelijk Nederland. De Kerk van na de Reformatie staat voor een nieuwe uitdaging, aangezien zij in de loop van 500 jaar sterk uiteen is gebrokkeld. Talloze kerken en denominaties, scheuringen en splitsingen bepalen het beeld van de Kerk. Zoals men op een snelweg langs elkaar heen jaagt, zo jaagt een ieder voor zijn eigen huis.a En op zo´n snelweg komt men elkaar ook niet gauw tegen, daargelaten op enkele parkeerplaatsen. Nee, doorrijden op deze weg van een verbrokkeld Kerksysteem zou volgens Marcus 3:24-25 heilloos zijn.

Om daarentegen terug te keren vanuit de verdeeldheid en te komen tot het punt dat de Kerk weer in Gods volheid zal wandelen, is het nodig een afslag te nemen. Een afslag die zal leiden richting haar bestemming-in-God (´beloofd land´). Het gaat hier om Gods ene Huis, bovenop Zijn heilige Berg, waar op staat: Bedehuis voor alle volken.b In tegenstelling tot de snelweg is hier gelegenheid tot interkerkelijke ontmoeting onder een goed geloofsgesprek. Hier maakt kerkelijke organisatie plaats voor leven in Gods Koninkrijk, en focus op de eigen kerk voor een bredere kijk op Christus´ Lichaam. Hier wordt eensgezind gewerkt aan de wederopbouw van Gods Huis in de woonplaats – de gezamenlijke Stads- of Dorpskerk als afspiegeling van de hemelse Bruidsstad.c En in dit Huis wil Hij geven nieuwe heerlijkheid van Zijn Geest, met nieuwe vruchtbaarheid tot gevolg.d

Om echter dit Huis-van-bestemming te gaan bereiken, moest eerst nog een verbindingsweg worden aangelegd. Tussen 2005 en 2020 is door landelijke voormannen al flink getimmerd aan deze weg, ruim baan makend voor de pláátselijke Kerk en de generatie ná haar om in hetzelfde spoor te volgen. Ja, op deze weg wordt al meer richting en focus aangebracht, en steeds meer genodigden sluiten zich aan. Het krijgt hoe langer hoe meer de gedaante van een feeststoet, op weg naar het Vaderhuis waar één Bruid onder invloed van één Geest wordt klaargemaakt voor het grote Bruiloftsfeest – het Loofhuttenfeest.e

a Hag. 1:9,  b Jes. 2:2-3; 56:3-8; Marc. 11.17,  c Ef. 2:19-22; Op. 21:9-10,  d Hag. 1:8-10; Joh. 17,  e Joh. 14:1-3; Op. 19:7-10; 21:2-4; Zach. 14